Zápis dětí

Ředitelka Mateřské školy podporující zdraví Desná vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018.

Termín: úterý 16.5.2017 v době od 14,30 do 16,00 hodin.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví).

Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku. Může být přijato i dítě mladší tří let. O přijetí mladšího dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy individuálně.

Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 20 odst. 2 písm. c) Školského zákona přijaty i děti cizinců, kteří doloží oprávněnost pobytu na území České republiky dokladem podle zvláštního právního předpisu (doba delší než 90 dnů).

Do mateřské školy může být přijato dítě i mimo řádný zápis, v průběhu školního roku, pokud to umožní hygienická kapacita mateřské školy.

Postup při zápisu: 

1) Zákonný zástupce dítěte se dostaví dne 16.5.2017 s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tento den je dnem otevřených dveří. Je možné si s dítětem projít prostory mateřské školy, pohrát si a pohovořit s učitelkami. Formulář žádosti je možné stáhnout zde nebo kdykoliv vyzvednout osobně v mateřské škole.

2) Zákonní zástupci doloží rodný list dítěte a prokáží se platným občanským průkazem. 

3) Převzetím vyplněné žádosti o přijetí je zahájeno správní řízení. 

4) Dne 31.5.2017 bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračním číslem na veřejně přístupném místě v prostorách školy a webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů.

Kritéria pro přijetí dítěte: 

1) Dítě, které dosáhne do konce srpna 2017 věku 5 let a dítě s odkladem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání). 

2) Dítě, které dosáhne do konce srpna 2017 věku 4 let.

Přednostně se přijímají děti s místem trvalého pobytu v Desné.

přihláška1.pdf (259799)
přihláška2.pdf (334635)